Το Έργο

Πώς γεννήθηκε το Οικομουσείο...

Το Οικομουσείο του Ποταμού Αώου είναι έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους στα πλαίσια του Διασυνοριακού Προγράμματος ΙΡΑ «Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013». Υλοποιήθηκε από τέσσερις συνεργαζόμενους φορείς, το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (Med-INA) και την Πίνδος Περιβαλλοντική στην Ελλάδα, το Institute of Nature Conservation in Albania (INCA) και το Δασαρχείο της Πρεμετής, στην Αλβανία.

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (Med-INA) εδρεύει στην Αθήνα και αποσκοπεί στο να συμβάλει στην ενιαία και διεπιστημονική αντιμετώπιση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Πίνδος Περιβαλλοντική, με έδρα τα Ιωάννινα, δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Πίνδου για τη μελέτη, διαχείριση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Το Institute of Nature Conservation in Albania (INCA), με έδρα τα Τίρανα, είναι μια περιβαλλοντική οργάνωση για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στην Αλβανία και τις γειτονικές χώρες. Το Δασαρχείο της Πρεμετής είναι δημόσιος φορέας για τη διαχείριση και προστασία του δασικού πλούτου της περιοχής.

Η ανάπτυξη του Οικομουσείου διήρκεσε δύο χρόνια, από τον Μάρτιο του 2012 ως τον Φεβρουάριο του 2014. Ευελπιστούμε ότι το έργο θα έχει θετική επίδραση σε κοινωνικο-πολιτισμικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο στη διασυνοριακή αυτή περιοχή και ότι η συνεργασία που επετεύχθη στο πλαίσιο δημιουργίας του Οικομουσείου θα συμβάλει, μαζί με άλλες, στη βελτίωση της επικοινωνίας ανάμεσα στους πληθυσμούς των δύο περιοχών, καθώς και στην εν γένει ανάπτυξη νέων συνεργασιών στο μέλλον.

Περισσότερα

Οι εταίροι και το έργο

...σε εικόνες