Το Δίκτυο

Οι διαχειριστές του Οικομουσείου...

Μετά το πέρας του έργου τον Φεβρουάριο 2014, η φροντίδα του Οικομουσείου πέρασε στα χέρια της τοπικής κοινωνίας, στο «Δίκτυο του Οικομουσείου». Το Δίκτυο αποτελείται από οργανισμούς και ανθρώπους και από τις δύο πλευρές των συνόρων (τοπικοί φορείς, εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων, άλλες οργανώσεις και μεμονωμένα πρόσωπα), που διαθέτουν αποδεδειγμένο ενδιαφέρον για την προστασία και ανάδειξη της πλούσιας κληρονομιάς της περιοχής. Το Δίκτυο είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία, διαχείριση και περαιτέρω ανάπτυξη του Οικομουσείου, στοχεύοντας ιδίως:

  • Στην ανάδειξη και διαφύλαξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής του ποταμού Αώου, τόσο στην Αλβανία όσο και στην Ελλάδα, με την ενίσχυση της διαχρονικής σχέσης φύσης και ανθρώπου μέσω της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και του σεβασμού για τις ανάγκες και τις προσδοκίες του τοπικού πληθυσμού.

  • Στην ερμηνεία και παρουσίαση, με εύληπτο και περιεκτικό τρόπο, της ιστορικής μνήμης, του υλικού και άυλου πολιτισμού, των τοπικών προϊόντων και της διαχρονικής εξέλιξης του τοπίου της περιοχής του ποταμού Αώου.
  • Στη στήριξη της αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής.
  • Στη συνεργασία και στην ανάπτυξη συνεργειών με άλλα οικομουσεία και φορείς, με στόχο την προώθηση της έννοιας του οικομουσείου.
Τον Ιανουάριο του 2014, τα μέλη του Δικτύου υπέγραψαν στην Κόνιτσα το Σύμφωνο Καλής Συνεργασίας, στο οποίο περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας και οργάνωσης του Δικτύου.

Περισσότερα

Το Συνέδριο του Οικομουσείου

Υπογράφοντας το Σύμφωνο Καλής Συνεργασίας..

Στις 26 Ιανουαρίου 2014, στην Κόνιτσα, τα μέλη του Δικτύου του Οικομουσείου υπέγραψαν επίσημα το Σύμφωνο Καλής Συνεργασίας. Ήταν μια κομβική στιγμή για το Οικομουσείο καθώς η διαχείρισή του πέρασε στα χέρια ενός διακρατικού δικτύου οργανισμών και ανθρώπων με ενδιαφέρον και αγάπη για την περιοχή και τις παραδόσεις της. Το Δίκτυο είναι ανοιχτό και στο Σύμφωνο Καλής Συνεργασίας προβλέπονται διαδικασίες για την εγγραφή καινούργιων μελών.

Σύμφωνο Καλής Συνεργασίας

Κατεβάστε την επίσημη εκδοχή..

Το Σύμφωνο Καλής Συνεργασίας επισημαίνει τους στόχους και τους κανόνες διαχείρισης του Δικτύου του Οικομουσείου του Ποταμού Αώου. Περιγράφει τις διαδικασίες επικοινωνίας, ανταλλαγής πληροφοριών και διαβούλευσης και τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης του Δικτύου. Δεν συνιστά έγγραφο νομικής ισχύος.

Σύμφωνο Καλής Συνεργασίας